برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

 

نوشته کوتاه / مقاله در شناخت مازندران

 2019 

از وبگاه های بیرون از ایران

***********************

 

 

مریم میرزا. برلیناله: مستند "دلبند"، پاسداری از میراثی رو به زوال. دویچه وله، دوشنبه 11-2-2019/ 22-11-1397.

آنان ده تن بودند![ به یاد کشته شدگان خیزش 6 بهمن سربداران در آمل]. اخبار روز، چهارشنبه 30-1-2019/ 10-11-1397.