برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

امریکاییها در ایران:( خاطرات دوران جنگ جهانی دوم). آرتور چستر میلسپو. ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی

از زبان شناسی به ادبیات. کورش صفوی. 2جلد.

صد سال دگر: دفتری از اشعار منتشر نشده نیما یوشیج. نیما یوشیج. به تصحیح سعید رضوانی؛ مهدی علیائی مقدم

ااندیشه ترقی و حکومت قانون (عصر سپهسالار). فریدون آدمیت

پژوهشی در زمینه نامهای باستانی مازندران. حسن حجازی کناری. با پیشگفتار فریدون جنیدی

بزم آورد: شصت مقاله در باره تاریخ، فرهنگ و فلسفه. عباس زریاب خویی

تاریخچه خلق ترکمن. آنه محمد احمدی.

نخستین کنگره نویسندگان ایران: تیرماه 1325.

تاریخ رامیان وفندرسک. محمد علی سعیدی.

آرایش و پوشش زنان از عهد مغول تا  پایان دوره ی قاجار. خدیجه  کاظمی. ویراستار ا. امیردیوانی

فرهنگ مردم الاشت و سوادکوه. کیوان پهلوان.

اسناد روابط ایران و روسیه در دوران فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار1263- 1240/ قمری/ 1847- 1824 میلادی. به کوشش فاطمه قاضیها

فرهنگ مثلهای مازندرانی. طیار یزدان پناه لموکی.

تاريخ گیلان. عباس کدیور.

آخرین نشانه های باستان از قومس تا تبرستان. محمدرضا گودرزی پروری

دژاستوناوند. منوچهرستوده؛ محمدمهریار و احمدکبیری.

تاریخ آموزش و پرورش بابل و بند پی. شهرام قلی پورگودرزی؛ یوسف الهی

احزاب سیاسی در مازندران 1332- 1320. سیف الرضا شهابی.

تاریخ راقم. میر سید شریف راقم سمرقندی. به کوشش منوچهر ستوده.

تاریخ نوشهر و کجور ( از خاجیک تا نوشهر). بیژن قیصری فیروز

تاریخ فرهنگ اولین های شهر بندری نوشهر. نورمحمد سلطان پناه چورنی

جایگاه گرجی‌ها در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران. سعید مولیانی

گیلان از آغاز تا انقلاب مشروطیت. محمد تقی میرابوالقاسمی

گیلان و آذربایجان شرقی: نقشه ها و اسناد مردمشناسی. ماسل بازن؛ کریستیان برمبرژه. با همکاری اصغر عسگری ؛ اصغر کریمی. ترجمه مظفر امین فرشچیان

مازندران در عصر وحشت: ( تاریخ مازندران در دوره های افشاریه و زندیه).علی اکبر عنایتی

واژه نامه و واژه نمای کنزالاسرار مازندرانی (دیوان امیرپازواری). گیتی شکری. ویراستار فرزانه وزوایی

سفرنامه مازندران. رضا پهلوی( شاه ایران). ضبط و تحریر... فرج الله بهرامی. با پیشگفتار اسدالله علم؛ هوشنگ انصاری

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 15.01.2019

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی