برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

 

  13: ز

 

زمزمه بهشت. مهدی حمیدی.[ از نخستین نوشته هایی که در رویارویی با نیما یوشیج چاپ شدند.]    PDF

زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان: سفرنامه کلارا کولیوررایس. کلارا کولیوررایس( هوموند). ترجمه اسدالله آزاد.       PDF

زنان سخنور. علی اکبر مشیر سلیمی. 2جلد.    PDF1      PDF2 

زن ایرانی به روایت سفرنامه نویسان فرنگی. میترا مهرآبادی.    PDF

زن ایرانی در سفرنامه ها. فرشته پناهی.   PDF

زندگی و سفرهای وامبری شامل سیاحت درویش دروغین. آرمینیوس وامبری. ترجمه محمد حسین آریا.[ نام روی جلد:زندگی

  و سفرهای وامبری دنباله سیاحت درویشی  دروغین].   PDF

زینت الزمان. تاج التواریخ.  محمد ملک الکتاب شیرازی.      PDF

 

 

بازگشت به کتابخانه