برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

  16:  ش

      

شاهان شاعر: احوالات شاهان و شاهزادگان سخنور و بعض شعرای دربار آنان و برگزیده اشعار آنان. ابوالقاسم حالت.     PDF

شدالازار فی حط الاوزارعن زوار المزار.معین‏ الدین ابوالقاسم جنید شیرازی. به تصحیح وتحشیه محمد قزوینی؛ عباس اقبال.    PDF 

شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران. باقر عاقلی. 3جلد.     PDF1      PDF2      PDF3

شرح سفری به ایالت خراسان و شمال غربی افغانستان. سی. ام. مک گرگر. ترجمه مجید مهدی زاده؛ اسدالله توکلی طبسی.

2جلد.       PDF2      PDF1          

شرفنامه. شرف‌الدین بن شمس‌الدین بدلیسی(شرف‌خان بدلیسی).  [ چاپ مصر].   PDF

شمس التواریخ: شرح حال فقها و حکما و عرفا و شعرا و ادبا. اسدالله ایزد گشسب گلپایگانی ( شمس/ درویش ناصر علی). به اهتمام

 عبدالباقی ایزد گشسب.    PDF

شهرستان های ایرانشهر: نوشته ای به زبان فارسی میانه در باره ی تاریخ، حماسه و جغرافیای باستانی ایران. ؟.با آوانویسی،

ترجمه ی  فارسی و یادداشت ها تورج دریایی. ترجمه شهرام جلیلیان.        PDF   

شهسواران کوهسار: سفرنامه ی نواحی جنوبی ایران و ایل قشقایی. ماری ترز. ترجمه محمد شهبا.      PDF  

 

 
 

بازگشت به کتابخانه