برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

 

 1: آ

 

آتشکده آذر. لطفعلی بیک آذربیگدلی. با مقدمه و ... جعفرشهیدی.      PDF1     PDF2

آثار ایران. به تصحیح و اصلاح علی پاشا صالح. جلداول- جزوه دوم.     PDF 

آثار و ابنیه ی تاریخی اصفهان. علی جناب. تدوین و تصحیح رضوان پور عصار.       PDF

آخرین شراره ها: مجموعه ی اشعار. علی اکبر سعیدی سیرجانی.       PDF

آدمها و آیینها در ایران:سفرنامه مادام كارلا سرنا. كارلا سرنا. ترجمه علی اصغر سعیدی.      PDF

آرایش و پوشش زنان از عهد مغول تا  پایان دوره ی قاجار. خدیجه  کاظمی. ویراستار ا. امیردیوانی.    PDF

آشفتگی در فکر تاریخی. فریدون آدمیت.    PDF

آفاق شعر فارسی. محمد علی داعی الاسلام.    PDF

آفرینش وتاریخ. مطهربن طاهر مقدسی. مقدمه، ترجمه وتعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی.  (6 جلد در2مجلد).  
PDF1    PDF2

آلمانی ها در ایران: نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول بر اساس منابع دیپلماتیک فرانسه. الیور باست. ترجمه حسین

بنی احمد.      PDF  

آمار دارالخلافه تهران.( اسنادی ازتاریخ اجتماعی تهران درعصر قاجار).به کوشش سیروس سعدوندیان؛ منصوره

اتحادیه( نظام مافی).  PDF

آوای نامها از ایران زمین. پری زنگنه.    PDF

ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی. احسان طبری.    PDF

احسن التواریخ. حسن بیگ روملو. به تصحیح عبدالحسین نوائی.    PDF

اختناق ایران. مورگان شوستر. ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری.     PDF

ادبیات توصیفی ایران. لطفعلی صورتگر.     PDF

ادبیات کارگری ایران در قرن معاصر ( رمان و داستان کوتاه کارگری). فرامرز سلطانی.     PDF

ارزش مساعی ایران در جنگ 1939 – 1945. محمد خان ملک ( یزدی ).     PDF

ارزیابی ارزشها: مجموعه مقاله. علی اصغر حاج سیدجوادی.    PDF 

ارمغان پاک.برگزیده سخنان پارسی گویان شبه قاره هند وپاکستان. محمد اکرام. با مقدمه سعید نفیسی.     PDF    

از اعماق. علی اصغر حاج سیدجوادی.     PDF

از بيستون تا زردکوه بختياری. ایزابلا ل. برد بیشوب. ترجمه مهراب امیری.       PDF

از پرویز تا چنگیز. حسن تقی زاده.     PDF

از زبان شناسی به ادبیات. کورش صفوی. 2جلد.     PDF1    PDF2 

ازمشروطه تا جنگ جهانی اول. خاطرات فردریک اوکانر کنسول انگلیس در فارس. ویلیام فردریک اوکانر. ترجمه حسن زنگنه.   PDF 

اسرار خلقت. از احمد اخگر [و دیگران]. گردآوری حسین مطیعی.       PDF1      PDF2

اسناد روابط ایران و روسیه از دوره ناصرالدین شاه تا سقوط قاجاریه 1344-1267 قمری/ 1925-1851میلادی. به کوشش

 فاطمه قاضیها.     PDF

اسناد روابط ایران و روسیه در دوران فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار1263- 1240/ قمری/ 1847- 1824 میلادی. به کوشش

 فاطمه قاضیها.     PDF

اسناد و اعلامیه های حزب توده ایران ( از شهریور 1357 تا پابان اسفند 1358). تهران: حزب توده ایران، 1359.   PDF

اصفهان از دید سیاحان خارجی. فیروز اشراقی.       PDF

اطلاعات در یکربع قرن: حوادث مهم یکربع قرن در یکجلد کتاب. بمناسبت جشن بیست و پنجمین سال روزنامه اطلاعات.     PDF

اعراب و اسرائیل. علی اصغر حاج سیدجوادی.     PDF

اعلامیه والاحضرت شاهدخت اشرف درباره حقوق زن و پاسخ سران کشورها. سال بین المللی زن 1975. اشرف پهلوی.   PDF

افعال و مبانی دستور زبان آلمانی: راهنمای عملی برای تسلط به زبان آلمانی. چارلزجی. جیمس. ترجمه کامران امین آوه.     PDF

افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار. فریدون آدمیت؛ هما ناطق.    PDF

اقتصاد ایران در قرن نوزدهم.      PDF

اقلیم پارس. محمد تقی مصطفوی.   PDF1    PDF2

اکسیر التواریخ( تاریخ قاجاریه از آغاز تا سال 1259 ق).علی قلی اعتضادالسلطنه. به اهتمام جمشید کیان فر.    PDF

الاعلاق النفیسة. ابن رسته، احمد بن عمر بن رسته. ترجمه و تعلیق حسین قره چانلو.    PDF

امریکاییها در ایران:( خاطرات دوران جنگ جهانی دوم). آرتور چستر میلسپو. ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی.   PDF

امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. جلال دهقانی فیروزآبادی؛ پیمان وهاب پور.       PDF

اندیشه ترقی و حکومت قانون (عصر سپهسالار). فریدون آدمیت.   PDF

اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی. فریدون آدمیت.       PDF   

انشعاب در بهائیت: پس از مرگ شوقی ربانی. اسماعیل رائین.     PDF

انقلاب مشروطیت ایران. ادوارد گرانویل براون. ترجمه مهری قزوینی.     PDF

اوراق ایرانی. خاطرات ایرانی. خاطرات کلودانه درآغاز مشروطیت. کلود انه. ترجمه ایرج پروشانی.   PDF

اینجا طهران است...: مجموعه مقالاتی در باره طهران 1344- 1269 ه.ق. منصوره اتحادیه ( نظام مافی). ویراستار

مصطفی زمانی نیا.       PDF

ایران ازآغاز تا اسلام. رومن گیرشمن. ترجمه محمد معین.    PDF1    PDF2

ایران ازنظر بیگانگان. ابوالقاسم طاهری.    PDF

ایران: افسانه و واقعیت. خاطرات سفر به ایران. مریت هاکس. ترجمه  محمدحسین نظری نژاد؛ محمدتقی اکبری و احمد

 نمایی.       PDF   

ایران امروز 1907-1906 ایران و بین النهرین. ژان اوبن. ترجمه وحواشی و توضیحات علی اصغر سعیدی.     PDF

ایران باستانی. حسن پیرنیا( مشیرالدوله ).      PDF

ایران در ادبیات جهان. جلداول.ادبیات فرانسه. تدوین، نگارش و ترجمه شجاع الدین شفا.       PDF

ایران در اشغال متفقین: مجموعه اسناد و مدارک 24- 1318. به کوشش صفاءالدین تبرائیان.     PDF

ایران در بحران( مهرماه 1320- شهریور1326) برپایه خلاصه اخبار شبانه رادیوهای خارجی و گزارشهای روزانه و خلاصه

روزنامه ها. به کوشش کیانوش کیانی هفت لنگ؛ پرویز بدیعی.     PDF

ایران در برخورد با استعمارگران: ازآغاز قاجاریه تا مشروطیت. تقی نصر.    PDF

اایران در پویه تاریخ. ابوذر ورداسبی.   PDF

یران در راهیابی فرهنگی. هما ناطق.    PDF 

ايران در قرن بيستم: بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در یکصدسال اخیر. ژان پیر دیگار؛ برنار هورکاد و یان

 ریشار. برگردان عبدالرضا (هوشنگ) مهدوی.       PDF 

ایران در یک قرن پیش( سفرنامه دکتر ویلز). [چارلز جیمز] ویلز. ترجمه غلامحسین قراگوزلو.       PDF

ایران صغیریا تذکره شعرای پارسی زبان کشمیر. خواجه عبدالحمید عرفانی..       PDF

ايران  کلده و شوش. ژان دیولافوا. ترجمه علی محمد فره وشی ( مترجم همایون). به کوشش بهرام فره وشی.     PDF

ایران و ایرانیان.عصر ناصر الدین شاه . اس. ج. دبلیو.بنجامبن . ترجمه محمد حسین کردبچه.    PDF

ایران و قدرت های بزرگ در جنگ جهانی دوم. ایرج ذوقی.    PDF

ایران وقضیه ایران. جورج ناتانیل کرزن. ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی.     PDF1      PDF2     PDF3     PDF4  

این را با من بخوان ( مجموعه مقالات).  فخرالدین احمدی سوادکوهی.    PDF   
 

بازگشت به کتابخانه