برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

4: ت

           

تاریخ اجتماعی ایران. مرتضی راوندی. ج- .  جلد 1   PDF1   PDF2  جلد3 PDF1   PDF2     جلد 4 قسمت1   PDF1   PDF2 

جلد 4 قسمت2   PDF  جلد5 PDF1   PDF2     جلد 6  PDF   جلد 7  PDF   جلد 8 بخش1   PDF  جلد 8 بخش2   PDF 

تاریخ اجتماعی دوره مغول. مشتمل بر بخش سوم تاریخ غازان خان و مقدمه جامع التواریخ. رشیدالدین فضل الله.

 به کوشش امیر حسین جهانبگلو.  PDF   

تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر. جلد1از آغاز سلطنت قاجارها تاپایان جنگ نخستین با روسیه. سعید نفیسی.     PDF

تاریخ اصفهان.( بخش نخست).  حسن انصاری. به اهتمام جمشید سروشیار.       PDF

تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. مهدی ملک زاده.( 7جلد در 3 مجلد).     PDF1      PDF2      PDF3

تاريخ ايران كیمبريج: از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان. جلد سوم( بخش اول). احسان یارشاطر [ ودیگران]. گردآوری احسان

یارشاطر. ترجمه  حسن انوشه.   PDF 

تاریخ ایلچی نظام شاه.تاریخ صفویه ازآغاز تاسال 972 هجری قمری.خورشاه بن قباد الحسینی.تصحیح محمد رضا

نصیری؛ کوئیچی هانه دا.PDF 

تاریخ بخارا. محمدبن جعفر نرشخی. ترجمه ابونصراحمدبن محمد قباوی. تلخیص محمد بن زفربن عمر. تصحیح محمدتقی

 مدرس رضوی.  PDF

تاریخ برامکه. عبدالعظیم گرکانی.     PDF

تاریخ بیداری ایرانیان. ناظم الاسلام کرمانی.به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی. 2 جلد.   PDF1    PDF2

تاريخ بی دروغ: در وقايع کشته شدن ناصرالدين شاه قاجار. علی ظهيرالدوله. به انضمام شرح حال ظهيرالدوله و بازجوئی ميرزا رضا کرمانی.

عليرضا حکيم خسروی "خسروانی". با مقدمه نورالدين چهاردهی.   PDF

تاریخ بیهقی. محمد بن حسین بیهقی. با مقدمه ...منوچهردانش پژوه. 2 جلد.    PDF1     PDF2

تاریخ تبریز. ولادیمیر فیودورویچ مینورسکی. ترجمه و تحشیه عبدالعلی کارنگ.     PDF

تاریخ تمدن و فرهنگ ایران. احمد تاج بخش.[ نام روی جلد: تاریخ تمدن و فرهنگ ایران اسلامی ( دوره قاجاریه )].   PDF1   PDF2

تاریخ ثعالبی(غرراخبار ملوك الفرس و سيرهم). پاره نخست ایران باستان. عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعالبی نیشابوری.

 ترجمه محمدفضائلی.همراه با مقدمه زتنبرگ و دیباچه مجتبی مینوی.   PDF

تاریخ جهانگشای جوینی. عطاملک بن محمد جوینی. به تصحیح محمد قزوینی. 3 جلد.   PDF1     PDF2     PDF3

تاریخچه بست و بست نشینی همراه با: شواهد تاریخی. عباس خا لصی ( شیرازی).       PDF     

تاريخچه تشکيلات دمکراتيک زنان ايران. مريم فيروز.    PDF

تاريخ خانقاه در ايران. محسن کیانی ( میرا).         PDF  

تاريخ خانمها: بررسی جايگاه زن ايرانی در عصر قاجار. بنفشه حجازی.      PDF

تاریخ در ترانه: رخدادهای سیاسی و اجتماعی در شعر عامیانه ایران از آغاز تا سقوط سلطنت. محمد احمد پناهی (پناهی سمنانی).  PDF

تاریخ راقم. میر سید شریف راقم سمرقندی. به کوشش منوچهر ستوده.     PDF

تاریخ روابط ایران و آلمان . جی. مارتین برادفورد. ترجمه پیمان آزاد؛ علی امید.   PDF

تاریخ روابط خارجی ایران: از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی (1500- 1945). عبدالرضا هوشنگ مهدوی.   PDF

تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا سقوط رضاشاه. علیرضا امینی.      PDF

تاریخ روابط روس و ایران. محمد علی جمالزاده.    PDF

تاریخ روضة الصفای ناصری. رضا قلی هدایت. تصحیح جمشید کیان فر. [ دنباله تاریخ روضة الصفا از میرخواند.جلدهای 8- 10 

 نوشته هدایت، ویژه دوره های زند و قاجار است.]  ج 9 بخش1  PDF       ج9 بخش2  PDF      ج10      PDF1    PDF2

تاریخ زبان فارسی. محسن ابوالقاسمی.    PDF

تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان. رشید شهمردان.     PDF1     PDF2

تاریخ سند المعروف به تاریخ معصومی. محمد معصوم بکری. به تصحیح. به انضمام مقدمه و حواشی و تعليقات و فهارس عمر

 بن محمد داود پوته. به سعی و اهتمام بهندارکر اريئنتل انستيتيوت- پونا.     PDF

تاریخ صنایع ایران. ج. کریستی ویلسن. ترجمه عبدالله فریار.      PDF

تاریخ عالم آرای عباسی. اسکندربیک منشی. به تصحیح محمد اسماعیل رضوانی. ج - . جلد 2   PDF1    PDF2  جلد3   PDF

تاریخ قومس. عبدالرفیع حقیقت ( رفیع). با مقدمه ذبیح الله صفا.    PDF

تاریخ گردیزی یا زین الاخبار. ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزی. با مقدمه محمدقزوینی.        PDF

تاریخ گزیده. حمد بن تاج‌الدین ابی‌بکرمستوفی قزوینی (حمدالله مستوفی).به سعی و... ادوارد گرانویل براون. 2جلد.    

  PDF1     PDF2      PDF3      PDF4

تاریخ مبارک غازانی: داستان غازان خان. رشید‌الدین‌فضل‌الله‌ همدانی. به سعی و اهتمام و تصحيح کارل یان. [ چاپ 1940م].     PDF  

تاریخ محمدی "احسن التواریخ". محمد فتح الله بن محمد تقی ساروی ( محمد ساروی). به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد.   PDF

تاریخ مشاهیر کرد. بخش دوم( جلد سوم) امرا و خاندانها. بابامردوخ روحانی. به کوشش ماجد مردوخ روحانی.   PDF

تاریخ مشروطه ایران و جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری. نورالله دانشور علوی. با توضیحات و...حسین سعادت نوری.    PDF    

تاریخ معجم. شرف الدین فضل‌الله حسینی قزوینی (شرف قزوینی).    PDF

تاریخ مفصل مشروطیت ایران یا کتاب آرزو. عباس اسکندری.    PDF

تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران. حسین محبوبی اردکانی.3جلد.     PDF1     PDF2     PDF3

تاریخ نظامی صناعت جنگ از عصر عتیق الی خاتمه جنگ جهانی یکم. غلامعلی افشار.   PDF  

تاریخ نظم و نثر درایران و در زبان فارسی. تا پایان قرن دهم هجری. سعید نفیسی.2جلد.    PDF1     PDF2     PDF3     PDF4

تاريخ و جغرافيای دامغان: صد دروازه. علی اصغر کشاورز. با مقدمه حبیب یغمائی.    PDF

تاریخ وصاف [تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار]. شهاب الدین/ شرف الدین عبداللّه شیرازی (شرف). به اهتمام محمدمهدی ارباب

 اصفهانی. 5جلددر1 مجلد.      PDF1     PDF2     PDF3     PDF4     PDF5

تاريخ و فلسفه ی سرانجام، فرهنگ يارسان (شرحی بر نحله های فکری و اعتقادی در کردستان). طیب طاهری. ترجمه به کردی بهزاد خوشحالی.

ترجمه فرهنگ سرانجام به کردی هاوار بهمنی.    PDF

تاریخ هجده ساله آذربایجان ( جلد دوم تاریخ مشروطه ایران ). احمد کسروی. [ نام روی جلد: تاریخ هیجده ساله آذربایجان

 بازمانده تاریخ مشروطه ایران].      PDF1    PDF2

تاریخ هرات ( دستنوشتی نو یافته). به احتمال از عبدالرحمن فامی هروی. به کوشش محمد حسن میرحسینی؛ محمد رضا ابوئی مهریزی.

با پیش گفتار ایرج افشار.      PDF  

تاریخ هنر اسلامی. کریستین پرایس. ترجمه مسعود رجب نیا.     PDF

تاریخ یزد. عبدالحسین آیتی.     PDF1     PDF2

تأملی در تذکره روز روشن. پرویز بیگی حبیب آبادی.    PDF

تا هنگامی که شاهان وجود دارند پیامبران هم وجود دارند...؟ علی اصغر حاج سیدجوادی.    PDF

تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضاشاه. گردآوری و تالیف تورج اتابکی. ترجمه  مهدی حقیقت خواه.    PDF

تحفه سامی. سام میرزا صفوی. با تصحیح و مقابله وحید دستگردی.     PDF

تحقیقات جغرافیائی راجع به ایران. آلفونس گابریل. ترجمه فتحعلی خواجه نوری ( نوریان ). تکمیل و تصحیح هومان خواجه نوری PDF

تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران. آن لمبتن [آن کاترین سواین فورد لمتون]. ترجمه یعقوب آژند.     PDF 

تذکرة الشعراء. دولتشاه بن علاءالدوله بختیشاه غازی سمرقندی (دولتشاه سمرقندی).به سعی و... ادواردگرانویل براون.  

   PDF1     PDF2

تذکرة الشعراء. محمد عبدالغنی خان صاحب غنی فرخ آبادی. به اهتمام محمد مقتدی خان شروانی.    PDF

تذکره انجمن خاقان. محمد  فاضل گروسی. با مقدمه توفیق سبحانی.     PDF

تذکره جغرافیای تاریخی ایران. واسیلی ولادیمیروویچ بارتولد. ترجمه حمزه سردادور( طالب زاده ).     PDF

تذکره حسینی. حسین دوست سنبهلی.      PDF

تذکره شعرای معاصر اصفهان: شرح حال ونمونه اشعار 486 نفر از شعرای اصفهان و توابع. مصلح الدین مهدوی.

2جلد.       PDF2        PDF1  

تذکره شعرای معاصر ایران. عبدالحمید خلخالی.    PDF   

تذکره صبح وطن. محمدغوث خان بهادر جنگ ( بهادر). به اهتمام و تصحیح محمد حسین راقم. به خط غلام محمد کاتب.    PDF

تذکره طور کلیم. ابوالخیر سید نورالحسن خان فرزند سید محمد صدیق حسن خان.به اهتمام احمدخان (صوفی).       PDF

تذکره مرآة الخیال. شیرعلی خان لودی.   PDF      

تذکره میخانه. عبدالنبی فخرالزمانی. به اهتمام احمد گلچین معانی.     PDF1    PDF2

تذکره میکده. محمدعلی وامق. به کوشش حسین مسرت.  PDF

تذکره نتایج الافکار. قدرت الله گوپاموی. [چاپ اردشیر خاضع. 1336خ، بمبئی].     PDF1     PDF2   

تذکره نصرآبادی. محمد طاهر نصرآبادی اصفهانی.     PDF

تربيت سياسي و اجتماعي زن. سازمان ملل متحد. ترجمه مهرانگیز منوچهریان.    PDF

تسخیر تمدن فرنگی. فخرالدین شادمان.     PDF

تفوق آنگلوساکسون مربوط به چیست؟ [ادمون دمولن]. ترجمه علی دشتی.     PDF

تقویم البلدان. ابوالفدا.عمادالدین اسماعیل. ترجمه عبدالمحمد آیتی.   PDF

تکامل فئوداليسم در ايران. فرهاد نعمانی.ج-. جلد1. [ بیش از این چاپ نشد].      PDF 

تمدن اسلام و عرب. گوستاو لوبون. ترجمه محمد تقی فخر داعی گیلانی.       PDF

تمدن ایرانی. هانری ماسه [ ودیگران]. ترجمه عیسی بهنام.       PDF 

تنبیه‌ الامه و تنزیه ‌المله. محمدحسین نائینی / محمد حسین غروی نائینی.[ با یادداشت محمد کاظم خراسانی و عبدالله مازندرانی. چاپ بغداد

1327 ه.ق].       PDF

تواریخ آل سلجوق: تاریخ سلجوقیان کرمان. محمد بن ابراهیم/ محمد ابراهیم خبیصی. به کوشش مارتین تئودرهوتسما.      PDF

توپخانه ای که دروغ شلیک می کند...! علی اصغر حاج سیدجوادی.[ روشنگری در زمینه اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری].      PDF

توزک جهانگیری. نورالدین سلیم جهانگیر(جهانگیر/ جهانگیر شاه)؛ محمدهادی (معتمد). 2جلد.    PDF1     PDF2     PDF3      

تهران به روایت تاریخ . مسعود نوربخش. 4 جلد.        PDF4 PDF1     PDF2     PDF3                       

تیمورلنگ. هارولد لمب.  ترجمه محمدعلی جواهرکلام.     PDF

 

 

بازگشت به کتابخانه