برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

کتاب- ایران شناسی    

     ****************

 28:  م

  

مآثر سلطانی. عبدالرزاق دنبلی.   PDF 

مارکوپولو در ایران. آلفونس گابریل. ترجمه کیکاوس جهانداری.   PDF

مأموریت آمریکائیها در ایران.[ آرتور چستر] میلسپو. ترجمه حسین ابوترابیان.    PDF

ماه شب چهاردهم: زندگی خصوصی یک دیپلمات مجرد در ایران هنگام انقلاب. اوستاس دولوروی؛ داگلاس سیلادن. ترجمه علی اصغر

امیرمعز. با مقدمه سیف الله وحید نیا.    PDF

مباحث فرهنگی عصرناصری( برگرفته از روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه). به کوشش ایرج افشار.    PDF

مبانی فرهنگ در جهان سوم. علی اصغر حاج سیدجوادی.    PDF

مبلغان آلمانی در ایران. آندراس والد بورگر. ترجمه علی رحمانی؛ حسین رضوی و لادن مختاری.    PDF

مجالس المومنین. نورالله بن شریف الدین شوشتری.    PDF1     PDF2     PDF3

مجمع الفصحاء. رضا قلی هدایت. 2جلد.    PDF1     PDF2    PDF3     PDF4    PDF5    PDF6    PDF7    PDF8    

  PDF10       PDF9                  

مجموعه نوشته های پراکنده صادق هدایت. صادق هدایت. به کوشش حسن قائمیان.  چاپ 1344.     PDF

مراغه قدیم. اصغر محمد زاده.[ چند برگ و نیز نمایه پایانی کتاب ، پی دی اف نشد].   PDF

مرگ در ایران، سفرنامه آن ماری شوارتسنباخ به ایران در دوره رضا شاه. آن ماری شوارتسنباخ. ترجمه لیلا فولادوند؛

حامد فولادوند.     PDF

مسافرت به ایران. موریس دوکوتز بوئه. ترجمه محمود هدایت.     PDF1     PDF2     PDF3

مسافرت بارمنستان و ایران. پیرآمده امیلین پروپ ژوبر. ترجمه محمود هدایت.     PDF

مصاحبه با علی اصغر حاج سیدجوادی. تهران: بهگرا، بی تا.    PDF

مصدق و حاکمیت ملت. تحقیق و پژوهش محمد بسته نگار.      PDF

مطلع الشمس. محمد حسن صنیع الدوله ( اعتمادالسلطنه).     PDF

مکارم الاخلاق: شرح حال امیر علی شیر نوایی. غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر. مقدمه، تصحیح و تحقیق محمداکبر عشیق.  PDF

ملیت و زبان. شاهرخ مسکوب.    PDF

منتخب التواریخ. عبدالقادربن‌ ملوکشاه بدوانی.[ تاریخ هند از سده 4 ه.ق تا سده 10. چاپ سنگی. پی دی اف از روی میکروفیلم].   PDF

منتخب التواریخ. عبدالقادربن‌ ملوکشاه بدوانی. به تصحیح احمد علی. به اهتمام كبيرالدين احمد؛ وليم تاسوليس. 3جلد.[ تاریخ

 هند از سده 4 ه.ق تا سده 10. پی دی اف از روی میکروفیلم].   PDF1     PDF2    PDF3

منظومه ی عاشقانه گلستان ارم. رضا قلی هدایت. به اهتمام بهروز محمودی بختياری.     PDF

میراث خوار استعمار. مهدی بهار.     PDF

 

بازگشت به کتابخانه